Розвиток інвестиційної політики в українсько-польському прикордонні


УДК 339.5(477+438)

Алісова О. І. – аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки

Роботу виконано на кафедрі країнознавства і міжнародних відносин ВНУ імені Лесі Українки

Визначено особливості інвестиційної політики на українсько-польському прикордонні. Обґрунтовано основні проблеми розвитку інвестиційних відносин прикордонних територій Польщі та України.

 Ключові слова: транскордонне співробітництво, українсько-польське прикордоння, інвестиція.

Алисова А. И. Развитие инвестиционной политики на украинско-польском пограничьи. Определяются особенности инвестиционной политики на украинско-польском пограничью. Устанавливаются главные проблемы развития инвестиционных связей приграничных территорий Польши и Украины.

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, украинско-польское пограничье, инвестиция.

         Alisova O. Ukrainian Investment Policy on the Ukrainian-Polish Border. The main specialities of investment policy on the Ukrainian-polish border are determined. The main problems of investment relations on the Ukrainian-polish border are shown.

Key words: trans-border cooperation, Ukrainian-Polish border, investment.

         Постановка наукової проблеми та її значення. Прикордонні території мають специфічний статус та відіграють важливу роль у процесі міждержавного співробітництва. Розширення інвестиційних відносин України з Польщею на рівні прикордонних територій відповідає не лише регіональним інтересам, а й інтересам усієї країни. Адже такі зв’язки можуть бути додатковим джерелом покращення рівня соціально-економічного розвитку України. Слід зазначити також, що інвестиційна співпраця відіграє в цьому процесі важливу роль, особливо для української сторони, яка відчуває набагато більший дефіцит іноземних інвестицій.

         Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми. Питання розвитку транскордонного співробітництва України з Польщею досліджували такі українські вчені, як І. Афанасьєв, О. Гребельник, В. Колодяжна, О. Лютак, Н. Ісакова. Так, І. Афанасьєв [1] досліджував основні причини зміни обсягу польсько-українського товарообігу у 1992–2000 рр., О. Гребельник [3] визначив основні тенденції транскордонного торговельно-економічного співробітництва України і Польщі станом на 2007 рік. В. Колодяжна [4], О. Лютак [6] проаналізували нормативнo-правову базу українсько-польського транскордонного співробітництва. Дослідженнями торговельно-економічних відносин прикордонних прикордонних територій України і Польщі займалися і науковці Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Зокрема, питанням інвестиційного співробітництва приділяли увагу Н. Коцан [5], А. Вавринюк, Н. Малімон [7], які охарактеризували досвід інвестиційного співробітництва Волинської області з країнами-членами ЄС. Загалом більшість авторів аналізують окремі аспекти транскордонного економічного співробітництва Волинської області або торговельно-економічну співпрацю з Польщею, включаючи Львівську область, проте не розглядають тенденції інвестиційних відносин прикордонної Волинської області з прикордонням Польщі.

                Метою статті є дослідження інвестиційної політики в українсько-польському прикордонні.

         Виклад основного матеріалу й обгрунтування отриманих результатів дослідження. Динамічному та взаємовигідному розвитку транскордонних українсько-польських торговельних відносин, та інвестиційних зокрема,  сприяють вигідне геополітичне, геоекономічне розташування прикордонних територій України та Польщі, Волинської області та Люблінського воєводства відповідно.

Українсько-польське транскордонне економічне співробітництво як частина європейської транскордонної співпраці має своє правове підґрунтя, у рамках якого і реалізуються трогово-економічні відносини між прикордонними територіями обох країн.

Після отримання Україною незалежності почала активно зміцнюватись нормативна база щодо співробітництва прикордонних територій. Зокрема, протягом 1991–1995 років було підписані основні угоди щодо співпраці Волинської області з прикордонними територіями Польщі. Серед них: Угода між урядами України та Польщі про торгівлю та економічне співробітництво (1 жовтня 1991 р.) [10], Протокол намірів про співробітництво прикордонних воєводств – областей Польщі й України” (18 грудня 1992 р.) [11], Угода про створення транскордонного об’єднання єврорегіон “Буг” (29 вересня 1995 р.), які стали початком відновлення традиційних прикордонних зв’язків і міжрегіонального співробітництва України та Польщі [9, 96].

Світовий досвід показує, що для економіки трансформаційного періоду одним із чинників, який спроможний забезпечити реальні зрушення в економічній структурі суспільства, перехід на якісно новий рівень індустріального розвитку та інтенсивний тип відтворення, є інвестиції. Вони також здатні підвищити рівень вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світовому ринку.

Покращення економічного розвитку Волині неможливе без налагодження процесу інвестування суб’єктів господарювання, є однією з далекоглядних цілей налагодження скоординованої співпраці з країнами–членами ЄС. Нові можливості в цьому плані відкриваються для нашого регіону внаслідок вступу до цієї організації держави зі спільним кордоном із Волинською областю – Польщі [7, 26–27].

За роки незалежності України присутність польського капіталу на Волині завжди була відчутною. Так, Польща не виходила з п’ятірки найбільших інвесторів, а частка ії капіталовкладень майже незмінна. Щоб оцінити значимість цих статистичних даних, потрібно враховувати, що на всеукраїнському рівні Польща не є вагомим інвестором, а за кількістю капіталовкладень серед країн-інвесторів займає місце в середині другої десятки. Загалом, можна зробити висновок, що для польських потенційних інвесторів українських регіонів сусідство відіграє велику роль, оскільки обсяг отриманих інвестицій іншими областями України, які мають схожий на волинський виробничий і природно-ресурсний потенціал, рівень розвитку інфраструктури і забезпеченість трудовими ресурсами, але які безпосередньо не межують з Польщею, і близько не відповідає такому ж, отриманих Волинню. Також підтвердженням економічного взаєморозуміння і довіри є збільшення кількості спільних підприємств із паритетними частками капіталу, тобто коли і українці, і поляки вкладають у бізнес однакові кошти [7, 27].

Польща, крім тісної економічної співпраці із Волинню, виконує ще одну вагому роль для активізації процесу іноземного інвестування. Волинські підприємницькі структури чи не першими в Україні відкрили шлях на Захід, навчившись у своїх польських партнерів вести ділові справи по-європейськи, і саме через Польщу налагодили контакти з бізнесменами Німеччини, Франції та інших країн [5, 113]. Сьогодні на території області зареєстровано понад 200 спільних підприємств за участі ділових кіл з 23 країн Європи, Америки та Азії, з них 54% в якості іноземного партнера передбачають польських бізнесменів.

Наразі важливим завданням є коригування характеру економічних взаємин, тобто зміщення акцентів з суто торговельних відносин до інвестиційної і промислової кооперації. І передумови для цього існують: на сьогодні Польща є основним з джерел іноземних капіталовкладень в економіку області. Із загальної суми іноземних капіталовкладень у 327,6 млн дол. США, що надійшли в економіку регіону протягом 1993–2010 років (на 01.07.2010), 28,5 % – польського походження (державна реєстрація іноземних інвестицій здійснена згідно Закону України “Про режим іноземного інвестування”).

Польські інвестори вкладали валютні та матеріальні цінності здебільшого у розвиток виробничої сфери, зокрема деревообробної та харчової галузей, банківської справи. Капіталовкладення з Польщі зосереджені також у підприємствах, що займаються торговельно-посередницькою діяльністю та надають різноманітні послуги, зокрема транспортні. Як приклад ефективного співробітництва варто навести діяльність спільного підприємства “БРВ–Україна” (виробництво меблевої фурнітури), ТзОВ “Модерн-Експо” (виробництво та реалізація торгівельного обладнання і устаткування), ТзОВ “Аркус-Ромет” (виробництво велосипедів), ТзОВ “Агрофрукт” (оптова торгівля товарами), функціонування банківської установи “Унікредит Банк ТзОВ (Україна)” [8].

Аналіз стану українсько-польського інвестиційного співробітництва дозволяє зробити висновок про те, що основними бар’єрами, котрі негативно впливають на нарощування взаємного капіталообороту, є наступні:

1) нестабільність українського законодавства у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної політики, його невідповідність вимогам і нормам світових стандартів;

2) труднощі в проведенні розрахунків по контрактах, спричинені недостатнім розвитком міжбанківських зв’язків, а також проблеми, пов’язані з нестабільною фінансовою ситуацією підприємств;

3) повільність у впровадженні в життя установами стандартизації обох країн угоди про взаємне визнання результатів випробовувань товарів (взаємна акредитація випробувальних центрів, лабораторій тощо);

4) низька маркетингова активність українських підприємств на польському ринку (мається на увазі участь в ярмарках і виставках, практична відсутність представництв українських підприємств в РП);

5) відсутність в Україні визнаних міжнародних агентств, здатних оперативно підтвердити «standing» українського партнера по трансакції та незначна кількість запитів від українських підприємств щодо перевірки надійності їхніх польських контрагентів;

6) недостатнє використання українською стороною загальноприйнятого інструментарію господарювання в ринкових умовах (наприклад, маркетингу, міжнародного менеджменту і т.п.);

7) труднощі, пов’язані з організацією двосторонніх робочих зустрічей представників українських міністерств і відомств у Польщі та Україні, які з приводу ініційованих українською стороною багаторазових змін і перенесення термінів візитів та складу делегацій, часто зриваються або втрачають свою актуальність [3, 170].

Висновки. Аналіз інвестиційних відносин між Волинською областю та прикордонням Польщі показує, що цей напрям співпраці для обох країн є досить перспективним. Інвестиції між прикордонними територіями мають помітну тенденцію до зростання, подальша економічна співпраця між країнами відзначається відсутністю істотних проблем у двосторонніх відносинах, які б перешкоджали їх розвитку. Україна та Польща зацікавлені в поглибленні й подальшому розвитку інвестиційного співробітництва.

Література

  1. Афанасьєв І. Ю. Зміни обсягу польсько-українського товарообігу у 1992−2000 рр.: основні причини / І. Ю. Афанасьєв // Наукові записки на НаУКМА. – Історичні науки. – Т. 21. – 2003. – С. 34–37.
  2. Афанасьєв І. Ю. Польсько-українські економічні стосунки 1991–1997 рр. – Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: Спадок і майбуття / І. Ю. Афанасьєв // Зб. наук. праць Міжнар. конф. Під патронатом Прем’єр-міністрів України і Польщі. – К., 1999. – С. 126–131.
  3. Гребельник О. П. Сучасні тенденції транскордонного торговельно-економічного співробітництва України та Польщі / О. П. Гребельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 167–172.
  4. Колодяжна В. Українсько-польське транскордонне співробітництво: правова регламентація торговельно-економічних проектів співпраці / В. Колодяжна // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 13–17.
  5. Коцан Н. Процеси інвестування економіки Польщі / Н. Коцан, С. Пекар // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки. – Географічні науки. – 1999. – С. 112­­­­­­­−116.
  6. Лютак О. Організаційно-правове забезпечення співпраці прикордонних територій у євроінтеграційній стратегії України / О. Лютак // Наука молода. – 2006. – № 6. – С. 131–134.
  7.  Малімон Н. А. Особливості проходження інвестиційного процесу у прикордонному регіоні в умовах сусідства з ЄС / Н. А. Малімон // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія “Економічні науки”. – 2005. – № 3. – С. 25–29.
  8.  Офіційний  cайт  Волинської  обласної держадміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zaxid.net/newsua/2010/8/30/191747/.
  9. Тригуба О. І.  Нормативно-правова база співробітництва Волинської області з прикордонними адміністративними одиницями Польщі / О. І. Тригуба // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (12-13 травня 2010 р.) : у 2 т. Т. 1. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 95–97.
  10. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про торгівлю та економічне співробітництво (01.10.91.)  // МЗС. Угода. Міжнародні договори Ф. – Код. 616_019. – К., 1991. – С. 1−4.

Адреса для листування

м. Луцьк, вул. Винниченка, 28

Advertisements

About Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Інститут Польщі
Опубліковано у політологія. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s