Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку


УДК 339.5(477+438)                                 

Павліха Н. В. –  доктор економічних        наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки

Марчук Ю. В. – студентка ІV курсу факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки

© Павліха Н. В.,  Марчук Ю. В., 2011


Роботу виконано на кафедрі міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки

Розглядаються передумови та сучасний стан торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва України і Республіки Польща. Окреслюються перспективи подальшого українсько-польського економічного співробітництва шляхом аналізу виступів, зустрічей та форумів, проведених на вищому рівні між двома державами.

Ключові слова: українсько-польське економічне співробітництво, зовнішня торгівля, експорт, імпорт, інвестиційне співробітництво.

Павлиха Н., Марчук Ю. Украинско-польское экономическое сотрудничество: современное состояние и перспективы развития.

Рассматриваются предпосылки и современное состояние торгово-экономических отношений, а также инвестиционного сотрудничества Украины и Республики Польша. Очерчиваются перспективы дальнейшего украинско-польского экономического сотрудничества путем анализа выступлений, встреч и форумов, проведенных на наивысшим уровне между двумя странами.

Ключевые слова: украинско-польское экономическое сотрудничество, внешняя торговля, экспорт, импорт, инвестиционное сотрудничество.

Pavliha N., Marchuk J. Ukrainian-Polish economic cooperation: current state and prospects of development.

The preconditions and current state of trade and economic relations and investment cooperation betweenUkraineandPolandRepublicare considered. The prospects of further Ukrainian-Polish economic collaboration are described by analysis of addresses, meetings and forums at the highest level between two states.

Key words: Ukrainian-Polish economic cooperation, foreign trade, export, import, investment  cooperation.

Постановка наукової проблеми та її значення. Республіка Польща є найбільш послідовним і дієвим партнером України в її євроінтеграційних прагненнях серед тих постсоціалістичних країн, які є членами Європейського Союзу і мають з нашою державою спільні кордони, культурні та історичні традиції, а також близькі геоекономічні інтереси. З погляду забезпечення еволюційного розвитку господарських взаємовідносин між Україною та сусідніми з нею постсоціалістичними державами ЄС, найбільш показовим є окреслення основних проблем та дослідження механізмів активізації економічного співробітництва між Україною та Польщею, яке формувалося протягом тривалого історичного періоду, а впродовж останнього десятиліття зазнало відчутних структурно-інституційних змін у зв’язку зі вступом Польщі до ЄС.

Польща залишається одним із головних стратегічних партнерів України на європейському континенті, насамперед щодо підтримки її зусиль, пов’язаних із наближенням до ЄС та можливим майбутнім членством у цьому об’єднанні. Незмінність такої позиції впродовж тривалого часу набула для України важливого значення як у контексті успішної реалізації політики європейської інтеграції, так і щодо розвитку двостороннього економічного співробітництва з Польщею. Тому українсько-польське економічне співробітництво виступає об’єктом першочергової уваги з погляду виявлення резервів удосконалення господарських взаємовідносин України з постсоціалістичними країнами – членами ЄС на сучасному етапі європейської інтеграції. Це стосується як державної політики загалом, так і окремих її складових, зокрема економічної, соціальної, регіональної та інших.

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Проблематика українсько-польського економічного співробітництва розглядається під різним кутом зору багатьох науковців, як вітчизняних, так і закордонних. Зокрема, особливості та перспективи розвитку економічних відносин між Україною та Республікою Польща аналізуються в наукових роботах таких вчених як Андрушків Б., Антошек Я., Борщевський В., Будкін В., Мальський М., Мікула Н., Мокій А., Савельєв Є., Сковронська-Лучинська А., Рейман К., Філіпенко А., Фляга М. та інші.

Враховуючи вищесказане, потрібно констатувати, що активізація українсько-польського економічного співробітництва в усіх його вимірах, починаючи від узгодження принципів зовнішньої політики і закінчуючи співпрацею у транскордонній площині, є однією з найактуальніших наукових проблем як з погляду налагодження ефективних механізмів наближення України до ЄС, так і щодо формування відповідного теоретичного підґрунтя та практичного інструментарію її двосторонніх взаємовідносин із сусідніми постсоціалістичними країнами – членами ЄС в умовах європейської інтеграції.

Мета дослідження – здійснити аналітичний огляд сучасного стану та перспектив розвитку українсько-польського економічного співробітництва. Відповідно до цього, основними завданнями дослідження є: вивчення торговельних відносин та інвестиційного співробітництва України і Республіки Польща тощо.

Виклад основного матеріалу і обґрунтування отриманих результатів дослідження. Для України Республіка Польща була, є і буде ключовим стратегічним партнером, із яким ми розвиваємо всебічний двосторонній діалог, поглиблюємо взаємовигідну співпрацю. Так, за результатами різних джерел Польща посідає друге місце (76,6 % респондентів, а у районах пограниччя – перше) за пріоритетністю двосторонніх відносин після Російської Федерації (78,7 % респондентів) [1; 4].

Сьогоднішні українсько-польські відносини вже стали зразком для багатьох сусідніх країн у регіоні й мають усі підстави бути одним із потужних фундаментів нової Європи.

На сучасному етапі у цьому вимірі створено сприятливі передумови для подальшого зближення двох країн. По-перше, це просування національних інтересів України на Захід, зокрема через посередництво Польщі, стабілізація економіки. Для Польщі – вирішення проблем нового пограниччя. По-друге, використання Україною посередництва Польщі у відносинах ЄС та НАТО, залучення іноземних інвестицій з Заходу. Республіка Польща зацікавлена у збільшенні товарообігу з Україною, реалізації енергетичної стратегії, співробітництвом у військово-технологічній сфері. По-третє, це реалізація домовленостей щодо візового режиму, вирішення проблем, які виникатимуть у торгівлі через вступ Польщі до ЄС. Для Польщі ж на цьому рівні важливим є реалізація нових форм співробітництва у виробничій сфері за пріоритетними напрямками ЄС, вирішення проблем візового режиму та набуття статусу нового пограниччя, реалізація представницьких контактів, вирішення проблем товарообігу з Україною у зв’язку з розширенням, участь у приватизаційних процесах земельного ресурсу України [2; 3].

Однією з головних складових українсько-польського економічного співробітництва є співпраця в торговельно-економічній сфері. За даними Держкомстату України, за 2010 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Республікою Польща зросли на 35,2% від рівня 2009 року і склали  4 576,0 млн.дол.США.

Рівень українського експорту до Республіки Польща за 2010 р. становить 1 787,2 млн.дол. США та у порівнянні з показником 2009 року збільшився на 47,9 %. Натомість рівень польського експорту до України за 2010 р. становить 2 788,8 млн. дол. США та у порівнянні з показником 2009 р.  збільшився на 28,5 %. Від’ємне для України сальдо торговельного балансу у цьому періоді склало – 1 001,6 млн. дол. США.

Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з Республікою Польща за результатами 2010 р. зросли на 15,0% від рівня аналогічного періоду 2009 року і склали 227,1 млн. дол. США. Рівень українського експорту послуг до Республіки Польща у 2010 р. становив 91,5 млн. дол. США, а рівень польського експорту послуг до України – 135,6 млн. дол. США.

Таблиця 1

Торгівля товарами та послугами між Україною та РП [3]

Рік

Обсяги, млн. дол. США

Імпорт в Україну

Експорт в РП

Взаємні обсяги

торгівлі товарами

і послугами

2003

849,0

794,0

1643,0

2004

1034,0

1022,0

2056,0

2005

1 482,9

1 072,2

2 555,1

2006

2 206,0

1 425,3

3 631,3

2007

3 066,8

1 741,4

4 808,2

2008

4 508,5

2 490,1

6 998,6

2009

2 284,8

1 295,6

3 580,7

2010

2 924,4

1 878,7

4 803,1

I квартал 2011

632,4

656,0

1 288,4

За даними Міністерства економіки Республіки Польща, за результатами I кварталу 2011 р. обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Республікою Польща склали 1151,0 млн. євро (1634,4 млн. дол. США). Обсяги українського експорту до Республіки Польща склали 457,4 млн. євро (649,5 млн. дол. США) та збільшились в 2,0 рази у порівнянні до аналогічного періоду минулого року. Обсяги польського імпорту в Україну склали  693,6 млн. євро (984,9 млн. дол. США) та збільшились на  13,1 % по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Від’ємне для України сальдо торговельного балансу склало 236,2 млн. євро (335,4 млн. дол. США).

Таблиця 2

Товарна структура експорту з України до Республіки Польща в I кварталі 2011 р [3]

Номер та найменування групи товару

Експорт

Вартість,

тис. дол. США

у % до вiдп. перiоду попер. року

у % до загальн. обсягу

Всього

656 096,7

212,6

100,0

72 чорнi метали

163 513,1

382,7

24,9

26 руди, шлаки та зола

151 873,5

284,7

23,1

85 електричнi машини і устаткування

60 324,8

152,8

9,2

44 деревина і вироби з деревини

37 979,1

127,0

5,8

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

30 420,6

172,9

4,6

73 вироби чорних металів

16 963,3

201,2

2,6

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

16 185,0

159,7

2,5

12 насіння і плоди олійних рослин

12 294,9

590,9

1,9

62 одяг текстильний

9 326,3

92,5

1,4

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

7 712,5

144,5

1,2

Отож, з України до Республіки Польща найбільше експортується продукція металургійної, видобувної галузі та деяка продукція машинобудування, а також продукція сільського господарства і легкої промисловості.

Таблиця 3

Товарна структура імпорту з Республіки Польща до України  у I кварталі 2011 р [4]

 Номер та найменування групи товару

Імпорт

Вартість,

тис. дол. США

у % до вiдп. перiоду попер. року

у % до загальн. обсягу

Всього

632 408,7

122,2

100,0

48 папiр та картон

63 623,7

92,4

10,1

39 полімерні матеріали, пластмаси

61 785,9

148,6

9,8

85 електричні машини і устаткування

49 936,8

156,2

7,9

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

44 786,0

220,4

7,1

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

33 346,1

65,5

5,3

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

29 436,9

89,6

4,7

44 деревина і вироби з деревини

26 477,4

162,9

4,2

72 чорнi метали

19 504,7

132,8

3,1

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

12 824,0

33,9

2,0

02 м’ясо та харчові субпродукти

8 941,2

67,3

1,4

За даними Таблиці 3 зазначимо, що основними статтями імпорту з Польщі в Україну є продукція деревообробної, харчової промисловості, машинобудування, а також косметичні препарати [4].

Порівнявши експортно-імпортну товарну структуру двох країн, варто відзначити, що на сучасному етапі в експорті України до РП переважає сировина, а в експорті РП до України – готові вироби різних галузей виробництва. Тобто, це означає, що торгівля двох країн є взаємовигідна, що спричинює поштовх до подальшої активізації економічного співробітництва України та Республіки Польща.

Ще одна важлива складова економічної співпраці між даними країнами – це інвестиційна сфера.

Таблиця 4

Приріст польських інвестицій в Україну у період 2001–2010 рр.  (млн. дол. США) [4]

Станом на 1 січня 2011 року обсяги інвестиційного капіталу з Польщі до України становили 935,8 млн. дол. США, що складає 2,1% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.

За даними Державного комітету статистики України, обсяги українських інвестицій в польській економіці станом на 01.01. 2011 р. склали 49,1 млн. дол. США, що становить 0,7% від загального обсягу українських інвестицій за кордоном. За наявною інформацією, обсяг реальних українських інвестицій в РП, які з різних причин не зараховуються українською статистикою, перевищує 1 млрд. дол. США. У Польщі наразі діє щонайменше один десяток підприємств з українським капіталом.

Щодо динаміки інвестиційної співпраці між двома країнами, то вона наведена в Таблиці 5.

Таблиця 5

Динаміка українсько-польської інвестиційної співпраці у 2001 – I квартал 2011 рр. [4]

 За даними Держкомстату України

З РП до України, тис. дол. США

З України до РП, тис. дол. США

2001

69 298

343

2002

98 419

328

2003

153 316

350

2004

179 484

293

2005

224 000

21 300

2006

366 000

24 200

2007

670 500

30 100

2008

694 700

46 900

2009

864 900

49 400

І квартал 2011

893 200

50 700

Традиційно польські інвестиції скеровано в обробну промисловість (близько 50%), у фінансовий сектор (близько 30%), в оптову та роздрібну торгівлю (12%).

Найвагомішими українськими інвестиційними проектами  в  Республіці Польща є: Варшавський автомобільний завод (інвестор – «Авто-ЗАЗ»), металургійний комбінат «Гута-Ченстохова» (інвестор «ІСД»), суднобудівельний завод «Сточнє Гданське» (інвестор – «ІСД»), металотрейдер «Центросталь Бидгощ» (інвестор – «УГМК»).

Найвагомішими польськими інвестиціями в Україні є: фабрика будівельної кераміки «Церсаніт», фабрика паркету «Барлінек», меблева фабрика «Новий Стиль», фабрика упаковки «Кен-Пак», фабрика автозапчастин «Інтер-Гроклін», фабрика металообробки «Полімекс-Мостосталь» м’ясокомбінат «ПКМ Дуда», банк «Кредо», «Плюс-банк» [3].

Перспективність економічного співробітництва Україна-Польща була закладена в рамках проведення Першого Міжнародного інвестиційного форуму «Україна: нові можливості» 22-24 квітня 2008 року.

22-24 квітня 2008 року у м. Швіноуйсцє (Республіка Польща) під патронатом Віце-прем’єр-міністра, Міністра економіки Республіки Польща В. Павляка та Віце-прем’єр-міністра України Г. Немирі відбувся Перший Міжнародний інвестиційний форум «Україна: нові можливості».

Форум «Україна: нові можливості», організацією якого займалася Польсько-Українська господарча палата за сприяння та підтримки Посольства, був присвячений презентації інвестиційного потенціалу України та сприянню європейській інтеграції України.

До складу української делегації, яка взяла участь у форумі, увійшли Перший заступник Глави Секретаріату Президента України О. Шлапак, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Польща О. Моцик, заступник Міністра юстиції України Л. Єфіменко, заступник Голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій С. Москвін, директор департаменту Держмитслужби України Н. Овдієнко.

У роботі Форуму взяли участь також українські і польські підприємці, представники неурядових організацій, економісти, експерти, політики, а також представники ділових кіл Німеччини, Данії, та скандинавських країн.

Польський уряд представляли Заступник Міністра економіки Республіки Польща М. Королец, Заступник Міністра економіки Республіки Польща Р.Баняк, віцемаршалки західньопоморського воєводства Республіки Польща В. Яблонський та В. Дрождж, Президент м. Швіноуйсцє Я. Жмуркевич.

У рамках роботи форуму було проведено 9 тематичних секційних засідань: «Енергетична безпека Європи», «Польські органи місцевого самоврядування та регіони України», «Проблеми розвитку інфраструктури», «Принципи діяльності бізнес-сфери», «Спільна сільськогосподарська політика», «Фінансовий ринок України», «Роль ЗМІ та проєвропейських організацій у питанні подоланні економічної кризи», «Питання безпеки здійснення взаємного товарообігу» та «Принципи програми ЄС «Східне партнерство».

У своєму виступі перед учасниками Форуму Перший заступник Глави Секретаріату Президента України О. Шлапак окреслив сучасний стан та перспективи розвитку української економіки, при цьому окремо зупинившись на наслідках впливу світової економічної кризи на економіку держави.

В той же час, О.Шлапак наголосив також й на позитивних тенденціях приросту роздрібного товарообігу в Україні, навів дані щодо рівня інфляції за перші три місяці 2009 року в Україні, що становить 5,9 %, тобто менше за відповідні показники першого кварталу 2008 року.

Поліпшення ситуації в економіці країни О. В. Шлапак пов’язує з наданням Україні найближчим часом другого траншу кредиту «stand by» Міжнародним валютним фондом, раціональним веденням урядом макроекономічної політики, стабілізацією банківської системи України та поступовим поверненням довіри до банків з боку населення.

Крім того, важливим чинниками стабілізації української економіки він назвав кроки у напрямку підтримки державою національного виробника, проведення структурних реформ в енергетичній сфері, реалізацію інфраструктурних проектів, пов’язаних з підготовкою України до Євро-2012.

У своєму виступі під час відкриття Форуму О. Моцик, на той час Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Польща, наголосив, що в умовах світової економічної кризи двостороннє українсько-польське співробітництво набирає усе більшої ваги, а досвід Польщі у питанні європейської інтеграції є досить цінним для України.

О. Моцик відзначив, що подальше поглиблення двосторонніх економічних відносин залежить, в тому числі, від збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні у найближчі кілька років, впровадження положень Угоди про малий прикордонний рух між країнами з 1 червня 2009 року, а також від скоординованості у питаннях спільної підготовки до Чемпіонату Європи з футболу.

Заступник Міністра юстиції України Л. Єфіменко у своєму виступі зупинився, зокрема, на питаннях захисту прав людини і бізнесу в Україні, адаптації українського законодавства до європейських норм, роботі з проведення судової реформи в Україні [5].

На даному етапі розвитку двосторонніх відносин, Україна та Польща виступають за інтенсифікацію співробітництва в економічній сфері.

Про це йшла мова під час зустрічі заступника Міністра економіки України Василя Мармазова із заступником Міністра економіки Республіки Польща Рафалом Баняком 25.02.2011 р.

Під час зустрічі сторони відзначили важливість для подальшого розвитку економічного співробітництва між обома країнами домовленостей, досягнутих в ході першого офіційного візиту до Республіки Польща Президента України Віктора Януковича, який відбувся 3-4 лютого 2011 року, а також масштабного Економічного форуму, проведеного в ході цього візиту у Варшаві.

Василь Мармазов та Рафал Баняк обговорили низку питань, пов’язаних із двостороннім торговельним та інвестиційним співробітництвом між Україною та Польщею, окремі проблеми українських та польських підприємств, а також перспективи розвитку співробітництва.

Зокрема, було окреслено шляхи врегулювання проблем, пов’язаних із поверненням податку на додану вартість підприємствам з польським капіталом за експортовану продукцію, та окремі механізми вирішення цього питання, передбачені новим Податковим кодексом України.

Українська сторона звернулася з проханням надати сприяння у справі врегулювання проблеми заборгованості польської  компанії  STING POLSKA Sp. zo.o.  перед українським підприємством “НОРД” (Україна, Донецьк).

Також було домовлено продовжити оперативний обмін інформацією щодо проблем українських та польських підприємств через відповідні підрозділи Посольства Республіки Польща  в Україні [6].

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, варто наголосити на доцільності українсько-польського економічного співробітництва, оскільки країни є сусідами, мають спільну історію народів, подібні геоекономічні інтереси та стратегічні цілі. На даному етапі економічна співпраця між двома державами відбувається досить активно, про що свідчить проведення різноманітних економічних форумів, зустрічей на вищому та найвищому рівнях, підписання угод та договорів про економічну співпрацю. Тому, на наш погляд, двостороннє економічне співробітництво варто розвивати, активізувати та інтенсифікувати, позаяк воно є дуже перспективним, так як обидві країни володіють потужним потенціалом для розвитку взаємовигідних економічних відносин.

Література

  1. Макаренко Є. Україна і Польща в процесах євроінтеграції // Актуальні проблеми МВ. – К. – 2005. – Вип. 55. – Ч. 2. – С. 3–9.
  2. Макаренко Є. А. Українсько-польське міжнародне співробітництво: реалії і динаміка ХХІ століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Вип. 48 : У 2 ч. – Ч. І. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. Відносин, 2004. – С. 3–9.
  3. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  4. Посольство України в Республіці Польща : Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/.
  5. Торговельно-економічна місія у складі Посольства України в Республіці Польща. Варшава, 30. 04. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/info_exhibitions/ukr/1928.html
  6. Офіційний сайт Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/.

 


Advertisements

About Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Інститут Польщі
Опубліковано у політологія. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s