Ринок праці прикордонного регіону (на прикладі Волинської області)


УДК 911.3.331.5 (477.82) Юрій Пасевич – аспірант кафедри країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

© Пасевич Юрій, 2013

Здійснено аналіз основних показників ринку праці прикордонних з Республікою Польща адміністративних районів Волинської області. Обґрунтовано передумови соціально-економічного розвитку Володимир – Волинського, Іваничівського, Любомльського та Шацького адміністративних районів в умовах прикордонного положення, визначено його позитивні і негативні сторони.

Ключові слова: ринок праці, економічна активність, зайнятість, безробіття, заробітна плата, прикордонне положення, Волинська область.

Пасевич Юрий. Рынок труда приграничного региона (на примере Волынской области). Осуществлен анализ основных показателей рынка труда пограничных с Республикой Польша административных районов Волынской области. Обоснованно предпосылки социально-экономического развития Владимир – Волынского, Иваничивского, Любомльского и Шацкого административных районов, в условиях пограничного положения, определенно его позитивные и негативные стороны.

Ключевые слова: рынок труда, экономическая активность, занятость, безработица, заработная плата, пограничное положение, Волынская область.

Pasevich Yriy. The labor market of the border region (for example, Volyn region). The analysis of basic indexes of labour-market boundary is carried out with Republic Poland of administrative districts of the Volhynia area. Grounded pre-conditions of socio-economic development Volodymyr – Volhynia, Ivanichivskogo, Lyuboml’skogo and Shackogo of administrative districts, in the conditions of boundary position, certainly him positive and negative sides. Keywords: labour-market, economic activity, employment, unemployment, ettlings, boundary position, Volhynia area.

Key words: labour-market, economic activity, employment, unemployment, ettlings, boundary position, Volhynia area.

Постановка наукової проблеми та її значення. На сьогоднішній день процеси глобалізації, зокрема інтеграція економіки України у міжнародний поділ праці, значною мірою впливають у першу чергу на соціально – економічну сферу. Особливо це помітно у прикордонних регіонах. Волинська область маючи сприятливе економіко – географічне положення та досить тісні зовнішньоекономічні зв’язки у першу чергу з Республікою Польща, має можливість покращити ситуацію у багатьох важливих сферах суспільного життя, таких як торгівля, транспортна інфраструктура, а також зайнятість населення. Прикордонне положення території, а саме сусідство з розвинутішими в економічному відношенні регіонами, які формують попит на трудові ресурси з кращою пропозицією умов праці та заробітку, може бути важливим чинником у формуванні регіонального ринку праці.

Останнім часом на теренах області дуже поширеним явищем є трудова міграція, яка особливо помітна у прикордонних з Республікою Польща адміністративних районах. Цей процес значно впливає на структуру пропозиції робочої сили на регіональному ринку праці з одного боку, але також змінює структуру зайнятості населення. Крім того, прикордонне положення має ще ряд як позитивних так і негативних моментів, які певною мірою є визначальними на ринку праці особливо адміністративних районів. Тому враховуючи важливість прикордонного положення для економіки регіону, ця тема є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Ситуацію на ринку праці Волинської області досліджували такі науковці як О. М. Черчик яка приділила увагу дослідженням трудових ресурсів регіону [6], Е. В. Мисковець – дослідженню функціонування регіонального ринку праці Волинської області [2], А. М. Колосюк – аналізу соціально – трудових відносин на ринку праці Волинської області [1], та С. О. Пугача, який приділив увагу дослідженням міграційних процесів у Волинській області [5]. Проте, вплив прикордонного положення на ринок праці окремих адміністративних районів досліджено не достатньо.

Метою статті є виявлення особливостей формуваня основних показників ринку праці прикордонних з Республікою Польща адміністративних районів Волинської області. Виявити їх територіальні і структурні особливості, визначити позитивні і негативні сторони їх прикордонного положення.

Для досягнення даної мети поставлені такі завдання:

– на основі статистичних показників проаналізувати співвідношення між основними показниками ринку праці Володимир – Волинського, Іваничівського, Любомльського та Шацького адміністративних районів, показати їх динаміку, виявити основні тенденції зайнятості та безробіття, попиту та пропозиції робочої сили.

Методи дослідження. Під час дослідження використовувався комплексний та системний підходи. Метод статистичного аналізу, математичний та графічний методи, які дали можливість досягти поставлених цілей. Вихідними матеріалами для дослідження були дані Головного управління статистики у Волинській області.

Вклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. Вплив прикордонного положення на ринок праці прикордонних з Республікою Польща адміністративних районів області прослідковується на фоні загальнообласної картини. Проте, враховуючи думку експертів стосовно того, що близько 60 % ринку праці області знаходиться у тіні, тому реальна картина, зокрема зайнятість населення та його доходів, буде дещо іншою.

Ринок праці Волинської області є складовою національного ринку праці. Проте, маючи спільні риси із загальнонаціональним ринком праці, він має своєрідну специфіку, яка визначається природно-географічним та економіко-географічним положенням території, історико-географічними особливостям ведення господарства. Для Волинської області характерним є значна частка зайнятих у сільському господарстві, промисловості і торгівлі. Така специфічна структура зайнятості зумовлена економіко-географічним (прикордонним) положенням, території що сприяє розвитку торгівлі, а також традицією ведення сільського господарства. Висока частка зайнятих у промисловості пояснюється наявністю промислових об’єктів (харчової, переробної, видобувної промисловості та машинобудування) які розміщені як правило у великих містах області.

Серед адміністративних районів і міст області офіційно зареєстрований середній рівень безробіття стаовить від 5,8 %, у 2000 році до 1,8 % у 2011 році. Найвищими показниками рівня безробіття за цей період відзначались такі райони як Турійський, Іваничівський, Локачинський, Рожищенськи, Володимир – Волинський та м. Ковель. Найнижчі показники зареєстровані у Луцькому, Любешівському, Камінь – Каширському, Ківерцівському районах та м. Луцьк. Варто зазначити, що рівень зареєстрованого безробіття на ринку праці Волинської області певною мірою не відповідає реальному безробіттю, оскільки не враховує приховане безробіття, а також той факт, що серед зайнятого населення поширена неповна зайнятість.

Динаміка попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці області характеризується перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом, а також тенденціями до росту у цілому по області попиту на робочу силу та скорочення її пропозиції. У переважній більшості адміністративних районів області можна виділити такі де помітною є тенденція до скорочення пропозиції робочої сили. Лише Луцький район характеризується певним ростом пропозиції робочої сили. Це пояснюється близькістю до обласного центру, а відповідно кращими можливостями працевлаштування. Тому серед інших адміністративних районів відбувається скорочення пропозиції зареєстрованої робочої сили, оскільки тривалість очікування працевлаштування, та рівень оплати праці яку пропонує державна служба зайнятості часто не відповідає потребам особливо молодого працездатного населення яке працевлаштовується не офіційно та на короткостроковий період.

Що стосується попиту на робочу силу, то такі райони як Горохівський, Ківерцівський, Ковельський та Луцький та м. Луцьк, м. Ковель, м. Нововолинськ, м. Володимир – Волинський характеризуються тенденцією до його росту. Як правило це зумовлено наявністю об’єктів виробництва, а відповідно і потребами заповнення вакантних місць.

Як результат співвідношення попиту та пропозиції робочої сили є показники навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію). Для адміністративних районів і міст області навантаження на одне вільне робоче місце (вакансію) щороку складає у середньому 11 осіб (табл. 1). До районів з найвищими показниками за весь досліджуваний період відносяться Камінь – Каширський, Любомльський, Маневицький. З найнижчими – Луцький, Ківерцівський, Ковельський, Старовижівський та м. Луцьк, м. Ковель, м. Нововолинськ і м. Володимир – Волинський. Щодо динаміки то помітним є збільшення навантаження у цілому по області.

Таблиця 1

Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію

(у містах і адміністративних районах), [3]

2005

2008

2010

2012

Волинська область

11

13

17

20

м. Луцьк

3

5

7

13

м. Ковель та район

10

6

15

23

Горохівський

69

56

80

26

Камінь-Каширський

121

124

Ківерцівський

16

21

25

13

Локачинський

21

25

22

9

Луцький

5

10

7

23

Любешівський

14

12

32

38

Маневицький

67

10

53

95

Ратнівський

15

20

69

91

Рожищенський

29

12

62

194

Старовижівський

33

22

17

211

Турійський

21

38

89

Прикордонні з Республікою Польща

міста і адміністративні райони

м. Володимир-Волинський та район

12

32

29

11

м. Нововолинськ

13

17

17

13

Іваничівський

305

33

40

22

Любомльський

12

91

65

Шацький

31

111

91

336

За професійними групами для Волинської області характерними є високі показники навантаження на робочі місця таких професій як технічні службовці, працівники сфери торгівлі та послуг, найпростіші професії, а також робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин. Варто відзначити тенденцію до зменшення навантаження на вільні робочі місця таких професій як кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства.

Ситуація з рівнем оплати праці (заробітної плати) у області характеризується високими її показниками у таких сферах економіки як фінансова діяльність, державне управління, діяльність транспорту та зв’язку, промисловість. Показники середньомісячної номінальної заробітної плати у цих сферах перевищують середні показники у цілому у господарстві. До видів економічної діяльності з найнижчим рівнем оплати праці відносяться сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво, діяльність готелів та ресторанів.

Територіальні відмінності рівня середньомісячної номінальної заробітної плати у області залежать від масштабів виробництва в окремому адміністративному районі чи місті. Найвищі показники у Луцькому, Любомльському районах та м. Луцьк і м. Нововолинськ. Найгірша ситуація склалась у Ратнівському, Турійському і Горохівському районах.

Таблиця 2

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників у містах і адміністративних районах, (грн) [3]

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Волинська область

150

591

1380

1427

1692

1994

2339

м. Луцьк

227

721

1592

1580

1850

2171

2539

м. Ковель

201

702

1539

1582

1785

2099

2407

Горохівський

106

448

1006

1081

1274

1469

1803

Камінь-Каширський

89

463

1054

1187

1530

1630

1921

Ківерцівський

115

508

1171

1261

1568

1765

1986

Ковельський

82

437

973

1051

1392

1623

2026

Локачинський

87

452

1178

1317

1444

1643

2031

Луцький

150

526

1333

1333

1758

2154

2433

Любешівський

94

437

1046

1162

1390

1636

2153

Маневицький

117

471

1107

1236

1427

1719

2112

Ратнівський

102

428

964

1030

1218

1360

1860

Рожищенський

97

407

1012

1101

1353

1513

1930

Старовижівський

93

460

1110

1258

1494

1659

1835

Турійський

103

405

926

1020

1104

1352

1688

Прикордонні з Республікою Польща міста і адміністративні райони

м. Володимир-Волинський

184

582

1295

1355

1521

1827

2046

м. Нововолинськ

185

749

1767

1896

2218

2801

3091

Володимир-Волинський

98

453

1101

1283

1487

1656

2015

Іваничівський

97

475

1040

1181

1331

1641

1983

Любомльський

126

604

1406

1522

1935

2190

2357

Шацький

103

429

1035

1232

1500

1646

2023

У нашому дослідженні варто звернути увагу на основних міграційних процесах, зокрема показниках загальної міграції населення у містах і районах. Аналізуючи показники загальної міграції населення у Волинській області помітні значні відмінності у перебігу міграційних процесів містах і районах. До районів для яких характерним є загальний міграційний приріст відносяться Ковельський 0,5 ‰, Луцький 3,9 ‰, Іваничівський 0,2 ‰ та м. Луцьк 5,0 ‰, м. Володимир – Волинський 2,7 ‰, м. Нововолинськ 0,4 ‰. Усі інші райони характеризуються негативним міграційним сальдо (табл. 3).

Таблиця 3

Загальна міграція населення у містах і районах у 2012 році, (на 1000 наявного населення) [3]

Прибуло

Вибуло

Сальдо міграції

Волинська область

16,4

16,7

–0,3

м. Луцьк

22,4

17,4

5,0

м. Ковель

15,6

16,8

–1,2

Горохівський

12,4

15,3

–2,9

Камінь-Каширський

11,2

14,3

–3,1

Ківерцівський

17,5

20,4

–2,9

Ковельський

18,8

18,3

0,5

Локачинський

8,2

12,7

–4,5

Луцький

22,2

18,3

3,9

Любешівський

8,7

13,3

–4,6

Маневицький

13,1

17,9

–4,8

Ратнівський

11,9

13,6

–1,7

Рожищенський

7,4

13,3

–5,9

Старовижівський

10,6

14,5

–3,9

Турійський

20,1

20,9

–0,8

Прикордонні з Республікою Польща міста і адміністративні райони

м. Володимир – Волинський

29,4

26,7

2,7

м. Нововолинськ

13,9

13,5

0,4

Володимир-Волинський

22,7

24,7

–2,0

Іваничівський

14,1

13,9

0,2

Любомльський

10,7

11,6

–0,9

Шацький

12,5

14,8

–2,3

Прикордонне положення Волинської обасті у цілому, зокрема Володимир–Волинського, Іваничівського, Любомльського та Шацького адміністративних районів має ряд позитивних та негативних для економіки сторін. Серед позитивних сторін:

– можливість товарообігу із суміжніми територіями Республіки Польща за рахунок попиту на окремі групи товарів;

– порівняно високий рівень оплати праці за кордоном сприяє трудовій міграції населення із чітко вираженим сезонним характером. Цьому також сприяє високий попит на робочу силу робітничих професій, значна кількість якої не має можливості працевлаштування на батьківщині;

– важливим позитивним елементом трудової міграції є оцінка якості життя населення сусідських країн що сприяє формуванню у мігрантів відповідних стандартів життя, культурних цінностей;

– оскільки Волинська область у цілому та прикордонні райони зокрема мають високий туристично-рекреаційний потенціал то враховуючи транспорту доступність основних туристично – рекреаційних об’єктів, існує можливість удосконалення її інфраструктури на локальному рівні, розвитку нових форм туристичної діяльності з метою орієнтації у першу чергу на туристичні потоки суміжніх регіонів Республіки Польща.

Негативним у прикордонному положення окремих адміністративних районів області є:

– значна частка фіційно незареєстрованої, так званої «човникової торгівлі» що у свою чергу призводить до неофіційної зайнятості, нелегальної торгівлі;

– відтік робочої сили, а саме населення у працездатному віці, змінює структуру пропозиції робочої сили, і по деяких сверах економіки може призвести навіть до дефіциту робочої сили відповідної професійної кваліфікації;

– враховуючи те, що значна частка трудових мігранів становлять жінки у віці від 25 до 45 років, то у наш час виникає проблема так званого «соціального сирітства» що призводить до соціального напруження.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, за результатами дослідження ринку праці у цілому Волинської області та прикордонних з Республікою Польща адміністративних районів зокрема, можна відмітити, що на фоні відносно стабільної ситуації на ринку праці в обласному центрі і депресивності територій на периферії, переважно півночі області, прикордонні з Республікою Польща райони мають кращі можливості для торгівлі з сусідніми регіонами, тим самим сприяючи самозайнятості населення. Офіційні статистичні дані основних показників ринку праці свідчать, що ситуація у прикордонних адміністративних районах є досить складною, проте на думку експертів, значна частка рику праці знаходиться у тіні. Це у першу чергу зайнятість населення, структура та рівень його доходів. Тому для об’єктивності оцінки ситуації варто враховувати також ряд важливих моментів, які не завжди потрапляють до офіційної статистики, таких як трудова міграція, яка є невід’ємною складовою прикордонного положення і відіграє винятково важливу роль формуючи певне бачення у мігрантів життєвих стандартів, принципів соціальної та культурної свідомості, що у свою чергу є позитивним. Враховуючи вищесказане у подальшому варто приділити більше уваги значенню прикордонного положення Волинської області не тільки в економічній, а й у суспільній площині.

Список використаної літератури

1. Колосюк. А. М. Аналіз соціально – трудових відносин на ринку праці Волинської області / А. М. Колосюк // Науковий вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2010. № 5. – С. 113–117.

2. Мисковець Е. В. Аналіз передумов ефективного функціонування регіонального ринку праці з огляду на зміни галузевої структури (на прикладі Волинської області), [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua.

3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Пасевич Ю. В. Сучасний стан та просторові відмінності в забезпеченні трудовими ресурсами господарського комплексу Волинської області / Ю. В. Пасевич // Науковий вісн. Східноєвр. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2013. № 6. – С. 105–111.

5. Пугач С. О. Географічний аналіз міграційних процесів у Волинській області у 2006 р. / С. О. Пугач // Науковий вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2009. № 10. – С. 74–79.

6. Черчик Л. М. Основні тенденції розвитку молодіжного сегменту ринку праці Волинської області та оцінка дієвості механізмів державного регулювання зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua.

Advertisements

About Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Інститут Польщі
Опубліковано у політологія. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s