Особливості внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща


УДК 338.46:502.171(438) Максим Войчук – аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

© Войчук Максим, 2013

Розглянуто внутрішній ринок екологічний послуг Республіки Польща, зокрема проаналізовано загальні тенденції розвитку, видовий склад, динаміку окремих сфер. Визначено головні категорії послуг, що становлять основу даного ринку в Польщі, підходи до їх визначення національними науковцями. Проаналізовано статистичні дані, що відображають готовність споживачів до використання тих чи інших видів екологічних послуг, наприклад, в частині залучення фінансових ресурсів. Сформовано рекомендації та запропоновано можливі сценарії активізації розвитку даного ринку, зокрема через напрями стимулювання національного та наднаціонального рівня.

Ключові слова: ринок екологічних послуг, екологічний аудит, екологічні інновації.

Войчук Максим. Особенности внутреннего рынка экологических услуг Республики Польша. Рассмотрен внутренний рынок экологических услуг Республики Польша, в частности проанализированы общие тенденции развития х, видовой состав, динамика отдельных сфер. Определены главные категории услуг, составляющих основу данного рынка в Польше, подходы к их определению национальными учеными. Проанализированы статистические данные, отражающие готовность потребителей к использованию тех или иных видов экологических услуг, например, в области привлечения финансовых ресурсов. Сформированы рекомендации и предложены возможные сценарии активизации развития данного рынка, в частности через направления стимулирования национального и наднационального уровня.

Ключевые слова: рынок экологических услуг, экологический аудит, экологические инновации.

Voichuk Maksym. Features of the internal market of environmental services of the Republic in Poland. It was considered the internal market of environmental services of Poland, including analysis of general trends of development, species composition and dynamics of different domains and essential approach to the main categories. It was signed out main categories of services that form the basis of the market in Poland. We`ve analyzed the statistical data that reflects willingness of consumers to use certain types of environmental services, for example, attraction of financial resources. It was formed recommendations and presented possible scenarios of activation of development of this market segment, especially by stimulating of national and supranational levels.

Key words: market for ecological services, ecological audit, ecological innovation.

Постановка наукової проблеми та її значення. Екологічні послуги – відносно новий ринковий сегмент, що активно розвивається в Європейському Союзу загалом, та окремих країнах-членах зокрема. Дослідження особливостей функціонування внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща, з одного боку, дає можливість сформувати особливості розвитку даного сегменту у країнах з суміжним типом господарського комплексу, тобто країн Центрально-Східної Європи, що не дивлячись на наявну диференціацію в рівнях розвитку, досі зберігають спорідненість та суміжність економічних систем. З іншого боку, виокремлення особливостей розвитку даного конкретного ринку в окремо взятій країні-члені ЄС дасть змогу визначити загальні особливості, тенденції та можливі напрями регулювання й спільної політики в рамках Співтовариства загалом.

Внутрішні ринки окремих країн-членів у даному розрізі є не просто сегментами внутрішнього ринку Співтовариства, а виступають свого роду індикаторами розвитку та визначають стратегію наднаціонального регулювання в даній сфері. Крім того, визначення особливостей національних ринків екологічних послуг членів Співтовариства дає змогу зрозуміти рівень розвитку та особливості інфраструктури даного ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що питанням розвитку ринку екологічних послуг в Республіці Польща займались такі польські науковці як Бартош Бартнічак, Томаш Клімчак, Міхал Птак, Іренеуш Жуховський, Едита Сидорчук-Петрашко, тоді як в україномовній науковій літературі цьому питанню приділялося мало уваги. На нашу думку, проблема потребує більш ґрунтовного дослідження з точки зору можливості імплементації досвіду в національних економічних реаліях.

Мета дослідження – визначити особливості та тенденції розвитку ринку екологічних послуг Республіки Польща. Досягнення означеної мети передбачало постановку та вирішення таких завдань:

– визначення загальних тенденцій розвитку екологічного ринку Польщі, шляхом проведення аналізу нормативно-правових актів та статистичних даних, що є індикаторами розвитку даного сегменту;

– аналіз готовності ринкових суб’єктів до використання екологічних послуг;

– визначення ключових послуг на зазначеному ринку;

– проведення аналізу кількісних показників та динаміки використання екологічних послуг підприємницькими суб’єктами.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Внутрішній ринок екологічних послуг Польщі перебуває на стадії зародження та становлення. Проте, уже можна говорити про наявність певної ринкової інфраструктури, окремих сформованих сегментів та активне використання підприємствами певних конкретних видів екологічних послуг. Серед набору найбільш популярних сьогодні екологічних послуг, в рамках господарського комплексу Республіки Польща найбільш активно розвивається ринок екологічних технологій (інновацій зокрема) та екологічного аудиту (з елементами екологічного менеджменту), екологічної сертифікації (в частині обов’язкової сертифікації екологічних технологій).

Аналіз нормативно-правової бази, що регламентує розвиток внутрішнього ринку екологічних послуг, дає можливість зрозуміти пріоритетність даного сегменту на державному рівні та визначити основні умови для підприємств, що виробляють та споживають дані послуги.

Так, серед основних документів даного спрямування найбільший інтерес викликає «Дорожня карта» щодо реалізації плану дій для сприяння розвитку екологічних технологій в Польщі [1], яка визначає статус-кво екологічних технологій, спрямовує дії економічних суб’єктів Польщі в галузі екологічних технологій та інновацій, а також визначає напрями координації та сприяння поширенню інформації в цій області.

Окрім того, у Виконавчій Програмі Національного плану дій з популяризації екологічних технологій (Програма) [2] були визначені заходи для підтримки та розвитку екологічних технологій у Польщі. Підготовка цього документа була результатом прийняття «Дорожньої карти» реалізації Плану дій зі сприяння розвитку екологічних технологій в Польщі, прийнятих для здійснення рішення Економічного Комітету Ради міністрів від 20 січня 2006 року «Про заходи щодо розробки та впровадження екологічних технологій в Польщі».

Загалом, основні заходи описані в Програмі можна розділити на такі групи:

– зосередження наукових досліджень і розробок у даній сфері – проведення стратегічних досліджень визначених Національною програмою форсайту областей досліджень та пріоритетнів наукових досліджень в рамках Національної рамкової програми [3] спрямованих на розвиток екологічних технологій і їх подальшу реалізацію у вигляді науково-дослідницьких проектів;

– контроль розробок і впровадження екологічно чистих технологій – проведення аналізу розробок в галузі екологічних технологій та їх використання (реалізація у промисловості);

– перевірка та сертифікація технологій – підготовка і використання прозорих критеріїв (т.зв. екологічних критеріїв) та сертифікації екологічних технологій;

– визначення екологічних цілей – розробка можливих інструментів для використання на всіх рівнях (місцевому, регіональному, національному) програми екологічної політики, включаючи гармонізацію законодавства [4] і стратегії [5; 6];

– «зелені» державні закупівлі – політика, згідно з якою до державних закупівель включені екологічні критерії та екологічні вимоги для того, щоб досягти максимально можливого рівня урахування екологічних проблем у процедурах закупівель загалом [7];

– концентрації фінансових ресурсів – створення умов, у тому числі шляхом формування партнерств та галузевих ініціатив науково-дослідного середовища (екологічні технологічні платформи), а також фінансові механізми, що дозволяють здійснювати інвестиції в екологічні технології [8], з особливим акцентом на принципах державно-приватного партнерства та формах підтримки інноваційної діяльності, таких як технологічні кредити;

– ринкові та фіскальні фактори – проведення економічних заходів, що сприяють розвитку екологічних технологій;

– пропаганда і розповсюдження – проведення заходів, спрямованих на поширення та публікацію інформації про будь-які рішення для поліпшення навколишнього середовища.

Не менш важливим аспектом даного дослідження є аналіз статистичних показників розвитку внутрішнього ринку екологічних послуг. Зокрема, першочерговий інтерес викликають власне мотиваційні фактори підприємницьких суб’єктів щодо використання екологічних послуг (Рис. 1), що дають змогу спрогнозувати які саме послуги будуть мати попит на даному ринку.

Так з Рис. 1 видно, що лейтмотивом використання екологічних послуг для підприємств Польщі, є небажання сплачувати штрафи за забруднення навколишнього природного середовища. Відповідно, це частково пояснює найактивніший розвиток сам екологічних технологій – мова йде перш за все про технології, що сприятимуть зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище в ході виробничого циклу.

Високе відсоткове значення інших факторів, відповідно свідчить про рівень екологічної культури суспільства загалом. Якщо перший фактор пояснюється основною метою підприємницької діяльності – максимізація прибутку при умові мінімізації витрат – то інші свідчать про ефективність державної та власне суспільної діяльності спеціалізованих установ, спрямованої на розвиток екологічно спрямованої суспільної свідомості. Це також є індикатором культури споживання, що безпосередньо впливає на виробничу культуру.

Цікавим та водночас стратегічним показником є визначення підприємницькими суб’єктами бар’єрів розвитку екологічних послуг.

Рис. 1. Фактори мотивації компаній до виконання природоохоронної діяльності [8]

image001

На Рис. 2. проілюстровано результати опитування підприємців, що стосувались основних бар’єрів на шляху використання екологічних інновацій (як найдинамічнішого сектора ринку екологічних послуг). Визначення головним бар’єром нестачі власних фінансових ресурсів на дослідження і розвиток у даній сфері, свідчить про необхідність оптимізації та залучення нових джерел фінансування у даному секторі, що з одного боку є завданням державної політики, а з іншого певною нішою у розвитку суміжного бізнесу, як елемента ринкової інфраструктури, зокрема мова йде про створення венчурних фондів та інвестиційних фондів сприяння розвитку екологічних інновацій.

В рамках проекту «Пілотна екологічна послуга» (Usługa pilotażowa w zakresie ochrony środowiska), що був профінансований Європейським соціальним фондом та урядом Республіки Польща, було представлено результати дослідження кон’юнктури ринку екологічного аудиту РП, зокрема, даний документ містить інформацію отриману шляхом анкетування 805 підприємств, що були споживачами зазначеної послуги. Кінцевий звіт [10] було представлено у січні 2013 р. Виконавцем дослідження виступила організація PSDB Sp. z o. o. у партнерстві з Національною системою послуг (Krajowy System Usług, KSU).

Рис. 2. Бар’єри розвитку екологічних інновацій в Республіці Польща [9]image001

Статистичні показники відображені на Рис. 3. є з одного боку передбачуваними, адже саме мікропідприємства (згідно ст. 104 «Положення про свободу підприємницької діяльності» від 2 липня 2004 р., прийнятого Сеймом Республіки Польща [12], це підприємства кількість працівників яких менше 10 осіб і досягнутий щорічний оборот від продажу товарів, готової продукції, послуг і фінансових операцій або сума сукупних активів балансу на протязі двох років не перевищує еквівалент 2 млн. злотих у євро) та малі підприємства найлегше адаптуються до змін ринкових умов.

Рис. 3. Структура споживачів екологічних послуг (у %, за величиною компанії)* [11]

image002

*складено на основі даних клієнтів, що скористались екологічними послугами, n=805

Рис. 4. Географічна структура споживачів (за воєводствами Республіки Польща)* [11]

image002

*складено на основі даних клієнтів, що скористались екологічними послугами, n=805

Виходячи з даних Рис. 4. можна зробити висновок, що екологічні послуги найбільш популярні серед підприємств, що розташовані у найбільш розвинених регіонах Польщі. Подібна ситуації потребує популяризації даних послуг серед підприємств менш розвинених воєводств, що відповідно повинно стати елементом програми регіонального розвитку.

Як зазначалось вище, найбільшою популярністю користуються екологічних аудит та екологічні інновації, про що, зокрема, свідчать дані Рис. 5. Крім того, значний відсоток навчання (тобто підвищення кваліфікації персоналу) в екологічній сфері свідчить про наявність елементів екологічного менеджменту.

Рис. 5. Структура ринку за типом спожитих послуг* [11]

image001

*складено на основі даних клієнтів, що скористались екологічними послугами, n=805

Дані Рис. 6. наглядно демонструють фінансову сторону питання розвитку ринку екологічних послуг. Зокрема, готовність витрачати не значну частину власних фінансових ресурсів на проведення процедури екологічного аудиту з одного боку пояснюється тим, що споживачами екологічних послуг у Польщі в основному є мікропідприємства чий сукупний дохід не є великим. З іншого боку, дана ситуація показує необхідність збільшення обсягів зовнішніх джерел фінансування екологічних послуг як державного, так і приватного походження.

Виходячи з представлених статистичних даних та проведеного аналізу, для ефективного розвитку внутрішнього ринку екологічних послуг в Польщі необхідним є виконання державою в партнерстві з приватними структурами цільових заходів, спрямованих на активізацію та диференціацію виробництва та споживання екологічних послуг.

Рис. 6. Квота (в злотих, zl) яку споживачі готові самостійно заплатити за використання екоаудиту [11]

image001

Серед цільових заходів по розвитку внутрішнього ринку екологічних послуг варто виділити:

– доопрацювання нормативно-правової бази, в частині створення умов для виробництв/споживання та стимулювання розвитку екологічного менеджменту, маркетингу, страхування, сертифікації;

– розвиток інфраструктури даного ринку, особливо фінансово-кредитних установ державного та приватного характеру;

– включення до програм регіонального розвитку стратегій популяризації екологічних послуг;

– створення спеціальних умов для заохочення використання екологічних послуг великими компаніями (зокрема, мова йде як про використання, наприклад, фіскальних важелів у частині зменшення податкового навантаження, так і спеціальних санкцій та штрафів).

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, внутрішній ринок екологічних послуг Республіки Польща перебуває на стадії формування. Наявність значної нормативно-правової бази в даній сфері є показовою та можу бути використана в інших країнах, зокрема в Україні. Розвиток даного сегменту потребує подальшого державного стимулювання та підтримки, особливо в частині акумуляції та розподілу фінансових ресурсів.

Список використаної літератури

1. «Mapa Drogowa» wdrażania planu działań na rzecz technologii środowiskowych w Polsce, Ministerstwo Środowiska 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_06/e3acc5a20aa0e7962d0367306d2749ed.pdf

2. Program Wykonawczy do Krajowego Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych na lata 2007-2009 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2010-2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_06/41bc0291315b5983e41eb935982f6df6.pdf

3. Komunikat Nr 1 MNiI z dnia 21 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego Programu Ramowego, Dz. Urz. nr 10, poz. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nettax.pl/dzienniki/dumnikbn/2005/10/poz.47.htm

4. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elektrownie-wiatrowe.pl/files/polityka_ekologiczna_panstwa_na_lata_2007-2010.pdf

5. Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Documents/SRK_2007_2015.pdf

6. Krajowy Program Reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Raporty/strategializbonska.pdf

7. Krajowy Plan Działań w zakresie Zielonych Zamówień publicznych na lata 2007–2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kape.gov.pl/glp/Plan_Dzian-ZZP_4.pdf

8. Żuchowski І. Wpływ świadomości idei zrównoważonego rozwoju na funkcjonowanie przedsiębiorstw /I. Żuchowski // E. Sidorczuk-Pietraszko. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju I gospodarki opartej na wiedzy. – Białystok : Wyd. WSE,  2009. – S. 68.

9. Wyniki badań ankietowych dotyczących określenia istniejących barier dla rozwoju technologii środowiskowych w Polsce oraz priorytetowych obszarów technologii środowiskowych, przeprowadzonych w grudniu 2005 r. – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. – S. 2.

10. Raport końcowy Badanie klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ksu.parp.gov.pl/res/doc/badania_eksprtyzy/raport_ostateczny.pdf

11. Raport końcowy Badanie klientów i usługodawców pilotażowej usługi Krajowego Systemu Usług [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ksu.parp.gov.pl/res/doc/badania_eksprtyzy/raport_ostateczny.pdf

12. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDownload%3Fid%3DWDU20041731807%26type%3D3&ei=jRBwUr25GsnJtAb49IGIAw&usg=AFQjCNG2ZD4NqVPBvNE2vLtMzbMD_T57oQ&bvm=bv.55123115,d.Yms&cad=rja

Advertisements

About Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Інститут Польщі
Опубліковано у політологія. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s