„Wiadomości Literackie” (1924-1939): до історії польсько-українських літературних взаємин


УДК 94 (477.42.82) Ольга Яручик, канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

© Яручик О., 2014

У статті зосереджено увагу на польському літературно-мистецькому періодичному виданні „Wiadomości Literackie”. Oднією із найважливіших функцій цього часопису у 20-30-х рр. ХХ ст. було впровадження естетичних ідей у польську літературу та ознайомлення своїх читачів із найкращими зразками світової літератури, зокрема української. Тижневик „Wiadomości Literackie” існував до березня 1981 р. Ми розглядатимемо міжвоєнний період існування часопису. „Wiadomości Literackie” видавалися з 1924 р. по 1939 р. у Варшаві. Засновником та одночасно головним редактором тижневика був відомий польський публіцист, критик, колишній редактор місячника „Skamandr” Мєчислав Єжи Гридзевський. У статті розглядаються тематика, проблематика та ідейна спрямованість публікацій часопису „Wiadomości Literackie” (1924-1939). Аналізуються тексти української тематики та публікації творів української літератури в польських перекладах, а також відгуки у рецензіях на нові книжки та передмови до них.
Ключові слова: культура, співпраця, творчість, критика.

Ольга Яручик. „Wiadomości Literackie” (1924-1939): к истории польско-украинских литературных отношений. В статье сосредоточенно внимание на польском литературно-художественном периодическом издании „Wiadomości Literackie”. Oдной из важнейших функций этого журнала в 20-30-х гг. ХХ в. было внедрение эстетичных идей в польскую литературу и ознакомление своих читателей с наилучшими образцами мировой литературы, в частности украинской. Еженедельник „Wiadomości Literackie” существовал до марта в 1981 г. Мы будем рассматривать межвоенный период существования журнала. „Wiadomości Literackie” выдавались из 1924 г. по 1939 г. в Варшаве. Основателем и одновременно главным редактором еженедельника был известен польский публицист, критик, прежний редактор месячника „Skamandr” Мечислав Ежи Гридзевский. В статье рассматриваются тематика, проблематика и идейная направленность публикаций журнала „Wiadomości Literackich” (1924-1939). Анализируются тексты украинской тематики и публикации произведений украинской литературы в польских переводах, а также отзывы в рецензиях на новые книжки и предисловия к ним.
Ключевые слова: культура, сотрудничество, творчество, критика.

Olga Iaruchyk
Subject: „Wiadomosci Literackie” (1924-1939): to history of the Polish-Ukraine literary mutual relations
Polish literary art periodical is analysed in the article„Wiadomosci Literackie”. One of the most important functions of the periodical in 20-30 th of the XX century was the implementation of aesthetic ideas into Polish literature and an acquaintance of the readers with the best standards of the world literature, in particular Ukrainian literature. Weekly „Wiadomosci Literackie” existed to March in 1981. We will examine the intermilitary period of existence of magazine. „Wiadomosci Literackie” was given out from 1924 to on 1939 in Warsaw. By a founder and simultaneously editor in chief of weekly the Polish publicist, critic, former editor of month of „Skamandr” Mechislav Ezhi Gridzevskiy, was known. Thematics, problematics and ideological direction of publications of the periodical „Wiadomosci Literackie” have been studied in the article. There is an analysis of texts on the Ukrainian thematics and publications of Ukrainian literary works translated into the Polish language.
Keywords: culture, cooperation, creation, criticism.

Постановка проблеми. У міжвоєнному 20-літті польські суспільно-культурні і літературні часописи, що були скеровані переважно до інтелектуальної чи політичної еліти, відігравали важливу роль у культурному та громадському житті країни, незважаючи на величину їх накладу і рівень осягнутої ними популярності у суспільстві.
Слід зазначити також і те, що серед польської преси у ІІ Речі Посполитій суспільно-культурні і літературні часописи становили небагаточисельну категорію – ніколи не перевищували 5% газетних заголовків [1, 243].
Найбільшим, найавторитетнішим і найкраще редагованим мистецьким часописом у ІІ Речі Посполитій були, без сумніву, „Wiadomości Literackie” [1, 104]. Тижневик „Wiadomości Literackie” існував до березня 1981 р. Після смерті М. Гридзевського у січні 1970 р. був редагований М.Хмільовцем, а після його смерті у травні 1974 р. до кінця С.Коссовською. Ми розглядатимемо міжвоєнний період існування часопису.
„Wiadomości Literackie” видавалися з 1924 р. по 1939 р. у Варшаві. Засновником та одночасно головним редактором тижневика був відомий польський публіцист, критик, колишній редактор місячника „Skamandr” Мєчислав Єжи Гридзевський [3, 209-210]. Видавцями „Wiadomości Literackich” були М.Гридзевський та А.Борман, останній займався виключно адміністраційно-фінансовою стороною часопису. До 3 вересня 1939 р. вийшло 829 чисел видання.
Тираж часопису не перевищував дванадцяти-чотирнадцяти тис. екземплярів. Польська дослідниця І.Мацієвська зазначає, що у найплідніші періоди розвитку тижневика його тираж становив тринадцять тисяч [4, 121]. Кількість читачів була, без сумніву, більшою у кілька разів, ніж кількість видрукованих і передплачуваних екземплярів видання, проте „Wiadomości Literackie” залишалися часописом з досить обмеженим радіусом суспільного впливу періодичним виданням, яке було спрямоване переважно до ітелектуальної частини польського суспільства і невеликого відсотку інтелігенції [1, 262].
Колишній працівник „Wiadomości Literackich” Т.Терлецький у своїх спогадах зазначає, що часопис не був адресованим до закритого кола читачів, а був популярним, еклектичним періодичним виданням, що інформувало своїх читачів про все, що належало до останніх літературно-мистецьких новинок не лише у Польщі, а й у світі [5, 115-128].
Програма видання, що мала свою внутрішню логіку та структуру, достатню завершеність та оригінальність в естетичних настановах, дозволяє розглядати її, як локально взяте самоцінне явище літературного розвитку і навіть як певний етап в історії польської літературної критики. Вступна стаття у першому числі „Wiadomości Literackich” (1924 р.) окреслює мету у вигляді ідейної декларації нового видання: „Pismo nasze stawia sobie przede wrzystkim cele informacyjne. Pragnie przyczynić się w miarę sił i możliwości do nawiązania zerwanego od dawna kontaktu ze sztuką i kulturą europejską. (…) Nie reprezentuje żadnej szkoły estetycznej. Nie walczy o tę czy inną doktrynę. Nie broni i nie chce żadnych dogmatów, krępujących swobodę twórczości. Dlatego proklamuje hasła uczciwej pracy w imię sztuki (…)” [6, 1].
Спочатку „Wiadomości Literackie” виходили як популярна літературна газета з перевагою інформаційних матеріалів та нарисів [1, 259]. З 30-х років на його сторінках почали друкуватися переважно проблемні статті на суспільну-культурологічну, літературну і політичну тематику.
У „Wiadomościach Literackich” присвячувалось багато уваги і українській проблематиці. Редакційна колегія поміщала на сторінках тижневика інформаційні матеріали, що стосувалися української літератури, культури, мистецтва. У рубриці „Зарубіжна хроніка” віднайдемо рецензію на фільм O.Довженка „Земля”, інформацію про появу есеїв українського критика М.Рудницького під назвою „Між ідеєю і формою” [7, 5], в яких автор полемізує з теоріями Бжозовського, Бергсона та ін. мислителів. У рубриці „Перегляд преси – в іноземців” поміщено, наприклад, нотатки про те, що тридцять восьме число „Часу” містить кореспонденцію В.Пєтшака зі Львова під назвою „Незнана українська література” [8, 7], перше число часопису „Аteneum” містить статтю Є.Маланюка „Душа України” [9, 6], а вісімдесят сьоме число „Przegląda Współczesnego” містить статтю Д.Донцова, в якій він характеризує нові тенденції в українській літературі [10, 4] і т.п.
У „Wiadomościаch Literackich” Є.Маланюк у статті „Українська поезія останньої доби” [11, 2] широко представив тогочасне літературне життя України, а також проаналізував стильову домінанту творів П.Тичини, Є.Плужника, М.Вороного, В.Сосюри, Ю.Липи, відзначив високий інтелектуальний рівень доробку неокласиків, зупинився також і на творчості молодих поетів Шкурупія, Терещенка та української еміграції в Польщі.
У часописі віднайдемо нотатки про появу нових українських книжок, зокрема спогади К.Поліщука про літературний Київ 1919 р. у книжці „У вирі революції” [12, 4], нове видання у Києві ілюстрованого „Кобзаря” Т.Шевченка [13, 3], у який увійшли не лише надруковані раніше вірші, а й епічні поеми.
„Wiadomości Literackie” на своїх сторінках поміщали також інформацію про видання перекладів українських творів, так, наприклад, про видання у Варшаві 1937 р. роману „Мотря” Б.Лепкого, який є першою частиною до пенталогії „Мазепа”, у перекладі М.Лазар-Беньковської [14, 8], про видання також у Варшаві першого тому роману У.Самчука „Волинь” у перекладі Т.Холлендера [15, 8] та інформували про вихід українських перекладів творів Ю.Словацького „Мазепа” у перекладі і з передмовою М.Зерова [16, 4], видання у Києві перекладу твору А.Міцкевича „Пан Тадеуш”, здійсненого М.Рильським [17, 4].
„Wiadomości Literackie” подавали описи та рецензії на українські часописи, зокрема на „Літературні вісті”, „Час”, розміщували повідомлення про нові українські видання, наприклад, про вихід у Києві комуністичних літературних часописів „Нова Генерація”, „Покоління”, а у Харкові місячника „Червоний Шлях”, про видання у Києві Українською Академією Наук періодичного видання „Література”, присвяченого літературі та теорії мистецтва, а також інформували про розміщення польськими часописами: „Sygnały”, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” статей на українську тематику.
Автори часопису поміщали також свої рецензії на нові книжки з польсько-української тематики, зокрема на книжку видатного польського діяча Л.Василевського „Українська національна справа в її історичному розвитку” [18, 3], роман-епопею С.Вінценза „На високій полонині” [19, 5], монографію М.Хандельсмана, присвячену національному рухові на Україні і ролі Шевченка „Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed wojną krymską. Rozwój narodowości nowoczesnej” [20, 4], вміщену у XXV том праць Українського Наукового Інституту, книжку А.Бохенського, С.Лося, В.Бончковського „Zagadnienie polsko-ukraińskie w Ziemi Czerwieńskiej” [21, 4] та ін.
Редактори „Wiadomości Literackich” також подавали цікаві статті з українських літературних газет та часописів. Наприклад, помістили передрук цікавої статті М.Степнака з першого числа українського літературного часопису „Червоний шлях”, в якій автор, обговорюючи твори І.Франка „Boa constrictor” і Б.Пруса „Повернена хвиля”, наголошує на тому, що твір Б.Пруса мав певний вплив на твір І.Франка [22, 4].
У статті „Українець про польських поетів” подається відгук на статтю Є.Маланюка „У сусідів” [23, 2], що була надрукована в українському емігрантському місячнику „Мамай”. Автор дискутує з українським поетом з приводу оцінки творчості А.Сломінського й російських впливів на польських поетів. Надзвичайно влучною називає автор відгуку оцінку Є.Маланюка стосовно поезії Я.Лєхоня. В цілому автор статті погоджується з аналізом творчості найвидатніших тогочасних польських поетів, котрий подав Є.Маланюк у часописі „Мамай”.
За п’ятнадцять років існування „Wiadomości Literackie” кілька разів поміщали на першій сторінці публікації на українську тематику, які торкалися важливих аспектів польсько-українського діалогу. Так, зокрема, на першій сторінці газети був поміщений репортаж із Кракова про відкриття української кафедри в Яґеллонському університеті під керівництвом Богдана Лепкого [24, 1]. У публікації обговорювалася літературна творчість Б.Лепкого, його художні переклади з обох літератур та діяльність у справі розвитку польсько-українських літературних стосунків, зокрема, видання посібників з історії української літератури польською мовою.
Зрозуміло, що більшість публікацій на українську тематику були пов’язані з творчістю української еміграції в Польщі та культурним життям на західноукраїнських землях, які у той час належали до Польщі. Проте час від часу газета друкувала інформацію із Радянської України. У статті „Філомани в Одесі” [25] подається інформація про знахідки з одеського архіву про перебування Адама Міцкевича в Одесі, про таємний нагляд російської поліції та відмову почмейстера Максима Македонського копіювати приватні листи польського поета. У двадцять четвертому числі за 1927 р. часопис інформує про те, як Сергій Єфремов випадково натрапив на невідомий рукопис Т.Шевченка від 1844 р., який поліція вилучила разом з іншими документами 1847 р. у Миколи Костомарова [26, 3]. У рукописі містились поезії Шевченка та ілюстрації художників Детамбела і Вєщилова.
Починаючи з 1935 р., часопис друкував дискусійні публікації на тему українського питання у Польщі, в яких брали участь Мєчислав і Ксаверій Прушинські, Марія Домбровська, Пьотр Дунін-Борковський, Зиґмунд Новаковський, Станіслав Красіцький та інші польські письменники й публіцисти.
Із 1936 р. на сторінках „Wiadomości Literackich” активно обговорювалось питання Волині. Оскільки у міжвоєнному 20-літті вона належала до ІІ Речі Посполитої, то у польських культурних колах велися дискусії щодо національної політики польського уряду на Волині, так, стосовно її долі висловлювали свої міркування Марія Домбровська і Ксаверій Прушинський. У репортажі „Право до Волині”, написаному восени 1936 р. у Луцьку, К.Прушинський підіймає питання її культурної специфіки. Автор описує долю У.Самчука та обговорює його роман „Волинь”, який називає великою селянською хронікою у стилі М.Домбровської [27, 3].
Як бачимо, редакційна колегія „Wiadomości Literackich” постійно інформувала своїх читачів про події, що відбувалися в українському культурному і літературному житті. І хоч українська проблематика на сторінках часопису не була першочерговою, однак її зміст демонструє зацікавленість польської інтелігенції культурою та літературою України. Поміщаючи на своїх сторінках переклади творів видатних українських письменників (Т.Шевченка, Є.Маланюка, Б.Лепкого, С.Гординського та багатьох ін.) та друкуючи свої відгуки на нові збірки творів українських письменників та діячів, „Wiadomości Literackie” у такий спосіб намагалися познайомити польське суспільство із культурними і літературними надбаннями українського народу.
„Wiadomości Literackie” були єдиним польським суспільно-культурним часописом, який, спираючись виключно на підтримку читачів, витримав перевірку часом. У 1940 р. часопис під редакцією Гридзевського почав виходити на еміграції [28]. „Dzisiaj… tygodnik pozostaje pamięcią o podróży przez kulturę międzywojnia. Jest jednak pamięcią o kilku założeniach, tyleż aktualnych, co trudnych do osiągnięcia, które uznać można za warte uwagi nie tylko przy redagowaniu tygodników społeczno-literackich” [29, 109].
Можна сперечатися про глибину осмислення української тематики і проблематики на сторінках цього періодичного видання, про ступінь засвоєння та сприйняття чи несприйняття її в польському суспільстві, але безсумнівною заслугою „Wiadomości Literackich” є намагання ознайомили читачів із зразками класичної та сучасної української літератури, культури і мистецтва, налагодити діалог між культурами двох слов’янських народів і розгорнути перспективу для польсько-українського порозуміння і зближення.
Література:
1. Paczkowski А. Prasa polska w latach 1918-1939 / А. Paczkowski. – Warszawa: PWN, 1980. – 534 s.
2. Albert A. Najnowsza historia Polski 1918-1980 / A. Albert. – Londyn, 1991. – 1093 s.
3. Supruniuk M. Grydzewski Mieczysław Jerzy // Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny / M. Supruniuk. – Warszawa, 2000. – S. 209-210.
4. Maciejewska I. Z zagadnień redakcyjnych „Wiadomości Literackich” // Biuletyn Naukowy Wydziału Dziennikarstwa UW / I. Maciejewska. – Warszawa, 1961. – S. 121.
5. Terlecki T. Mieczysław Grydzewski / T. Terlecki // Kultura. – Paryż, 1970. – nr 4(271). – S. 115-128.
6. (22. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1924. – nr 1. – S. 1.
7. (29 Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1932. – nr 36. – S. 5.
8. (33 Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1937. – nr 10. – S. 7.
9. (35. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1938. – nr 3. – S. 6.
10. (27. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1929. – nr 6. – S. 4.
11. (14. Poezja ukraińska ostatniej doby // „Wiadomości Literackie” . – Warszawa, 1933. – nr 4. – S. 2.
12. (23. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1924. – nr 14. – S. 4.
13. (8. Ilustrowany „Kobzar” Szewczenki // „Wiadomości literackie”. – Warszawa, 1931. – nr 35. – S. 3.
14. (34. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1937. – nr 35. – S. 8
15. (36. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1938. – nr 25. – S. 8.
16. (26. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1928. – nr 20. – S. 4.
17. (25. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1928. – nr 4. – S. 4.
18. (37. Wiadomości literackie. – Warszawa, 1928. –nr 32. – S. 3.
19. (3. Wiadomości literackie. – Warszawa, 1937. – nr 13. – S. 5.
20. (10. Wiadomości literackie. – Warszawa, 1938. – nr 7. – S. 4-10.
21. (2. Wiadomości literackie. – Warszawa, 1938. – nr 11 (803) . – S. 4.
22. (28. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1929. – nr 19. – S. 4.
23. (21. Ukrainiec o poetach polskich // „Wiadomości Literackie”. – 1924. – nr 17. – S. 2.
24. (24. Wiadomości Literackie. – Warszawa, 1928. – nr 3. – S. 1.
25. (5. Filomaci w Odesie // „Wiadomości Literackie”. – Warszawa, 1926. – nr 3.
26. (12. Nieznany rękopis Szewczenki // „Wiadomości literackie”. – Warszawa, 1927. – nr 24. – S. 3.
27. (15. Pruszyński K. Prawo do Wołynia / K.Pruszyński // „Wiadomości literackie”. – Warszawa, 1936. – nr 43. – S. 3.
28. Habielski R. Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne Wiadomości i ich krąg 1940-1980 / R. Habielski. – Warszawa, 1990.
29. Habielski R. „Wiadomości Literackie” 1924-2004 / R. Habielski // Studia Medioznawcze . – 2004. – nr 3(18). – S. 105-109.

Advertisements

About Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи

Інститут Польщі
Опубліковано у філологія. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s