Category Archives: філологія

Холмщина в українській поезії ХХ – початку ХХІ століть

УДК 821.161.2(438) (082.21) Віктор Яручик – канд. філол. наук, доцент кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © Яручик В., 2014 Стаття присвячена проблемі української літератури на території Холмщини після Другої світової війни до наших днів. Охарактеризовано творчий … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

„Wiadomości Literackie” (1924-1939): до історії польсько-українських літературних взаємин

УДК 94 (477.42.82) Ольга Яручик, канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © Яручик О., 2014 У статті зосереджено увагу на польському літературно-мистецькому періодичному виданні „Wiadomości Literackie”. Oднією із найважливіших функцій цього часопису у … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

„W parku”, czyli Miłosierdzie według Szymborskiej

UDC 821.161.2 Lech Giemza – doktor w Katedrze Literatury Współczesnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II © Giemza Lech, 2013 W artykule został ocharakteryzowany wiersz Wisławy Szymborskiej, zwłaszcza jego ironia i paradoks. Wskutek szczegółowej analizy dialogu między matką a synem … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Літературні передумови виникнення польськомовної полемічної прози після Берестейської унії

УДК 823.162.1-3.09   Світлана Сухарєва – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Сухарєва Світлана, 2013 У статті проаналізовано літературні передумови виникнення явища польськомовної полемічної прози в Україні. Особливу увагу звернено … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Специфіка вживання образу малої батьківщини у творчості українських письменників Підляшшя

УДК 812.162 Віктор Яручик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки © Яручик Віктор, 2013 Стаття присвячена проблемі української літератури на території Підляшшя після Другої світової війни до наших днів. Охарактеризовано творчий доробок … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Функціонально-семантичні особливості прикметника “свіжий” в українській, англійській і польській мовах

УДК [811.161.2:81.111:81.162.1]’37   Галина Харкевич – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки © Харкевич Галина, 2013 Стаття присвячена зіставленню семантичних особливостей прикметника свіжий в українській, англійській і польській мовах. Показано, що … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар

Greek and Latin Elements in Modern English, Ukrainian and Polish Vocabulary

UDC 81.111’373.611 Olena Kruglii – candidate of philology, associate professor of the foreign languages department International relations faculty, Lesia Ukrainka Eastern European University © Kruglii Olena, 2013 The article studies the combining forms borrowed mainly from Greek and Latin autonomous … Читати далі

Оприлюднено в філологія | Залишити коментар